Forklifts 2500-15000KG

Capacity:  3 Ton – 5 Ton – 7 Ton – 10 Ton – 18 Ton Types: Electrical, Bio Engergy, Diesel.