Forklifts 2500-15000KG

  • Capacity:
    •  3 Ton – 5 Ton – 7 Ton – 10 Ton – 18 Ton
  • Types:
    • Electrical, Bio Engergy, Diesel.